Ақпарат » ГККП "Ясли сад №175"
Телефон меңгеруші:
+7(727) 0000000
Телефон әдіскер:
+7(727) 0000000
Нашар көрушілер
нұсқасы
Қазақстан  Республикасының Білім және ғылым минстірлігі қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған электронды өнімдер
20
июнь
2022
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым минстірлігі қазақ тілінің
Қазақтілініңқолданысаясынкеңейтугебағытталғанэлектрондыөнімдер ҚазақстанРеспубликасыныңБілімжәнеғылымминистрлігіқазақтілініңқолданысаясынкеңейтугебағытталғанкелесіэлектрондыөнімдерді (IP:77.245.105.165) әзірледі: - қазақтілінүйренугебағытталған "https://tilqural.kz/", "https://abai.institute/","https://tilmedia.kz/","http://www.balatili.kz/" порталдары; -сөздікқордыбайытуғабағытталған "https://emle.kz/", "https://termincom.kz/","https://sozdikqor.kz/","https://qazcorpora.kz/" порталдары;
Қаржылық есеп
21
апрель
2016
Қаржылық есеп
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД КГКП «Ясли-сад №175» (наименование организации) (тыс.тенге) Наименование план на 2016 год Отчет январь февраль март 1 квартал ДОХОДЫ 44430,0 1528 3282 6109 10919 Финансирование из бюджета 30068 389,0 2113 5011 7513 Родительская оплата 14362 1139 1169 1098 3406 Итого доходов 44430 1528 3282 6109 10919 РАСХОДЫ 44430 1528 3282 6109 10919 Заработная плата 20230 1170 2741 3911 Коммунальные услуги 1715 354 331 227 912 Приобретение хозяйственных товаров и
ЕСЕП
21
апрель
2016
ЕСЕП
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД КГКП «Ясли-сад №175» (наименование организации) (тыс.тенге) Наименование план на 2016 год Отчет январь февраль март 1 квартал ДОХОДЫ 44430,0 1528 3282 6109 10919 Финансирование из бюджета 30068 389,0 2113 5011 7513 Родительская оплата 14362 1139 1169 1098 3406 Итого доходов 44430 1528 3282 6109 10919 РАСХОДЫ 44430 1528 3282 6109 10919 Заработная плата 20230 1170 2741 3911 Коммунальные услуги 1715 354 331 227 912 Приобретение хозяйственных товаров и